นางวรนุช  บูรภักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร

นางสาวราตรี  ปะวะเสนัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจรรยมณฑน์  พรมนิล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายเสกสิทธิ์ วิลิตชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ