นางสาวเกศณี  เถื่อนบัวระบัติ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางนววรรณ  ทองคนทา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางนิกูล  ทองดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาวเหมวดี  กระจ่างกลาง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาวทัศพร  คำสีทา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นายเมธี  มุ่งเอื้อมกลาง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาวจีระนันท์  พุทธสอน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นายกวีพล  เผือกขำ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวภคมนพรรณ  ชุมผาง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายศุภสิทธิ์  ศรีกันหา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายวิสุทธิ์  ธีระวิภานนท์กุล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวอภิญญา  สาตรา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ