นางสาวพนิตนาฎ  วงศ์ยิ้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายประพันธ์  แพงเพ็ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวกนกอร  สายมณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวณัฐชา  ท้าวนิล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายสุภกิจ  สินสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ