นายกมล โสพัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

นางวัชรา ศรีนิธิไชยเดช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.บันดิษฐ ใสโศก
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

น.ส.เกศณี
เถื่อนบัวระบัติ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต

น.ส.พนิตนาฎ วงศ์ยิ้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร

นางวรนุช บูรภักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร