นางวัชรา ศรีนิธิไชยเดช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางลักขณา  พรหมหาราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณรรธิชา  ปัทถาพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวยุวดี  จะมีพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชบา  ผดุงชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางมัลลิกา  นิตยาสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายภควัท มากเกษร
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

นางสาวอรุณประไพ  สิทธิ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายฤทธิรณ  ไตรสูงเนิน
พนักงานดูแลรักษาและขับรถยนต์ราชการ

นายนคร  สีมะโน
พนักงานบริการทั่วไป

นายธนา  ทรัพย์สาร
พนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย